feestjeonline.nl


feestjeonline.nl
feestjeonline.nl
Ga naar de inhoud
Het adres voor een leuk feest of prachtig evenement
feestjeonline.nl
Bestel en geniet van Uw feest
Hang de slingers maar op, maar voor een lekker drankje tijdens Uw feest, bel naar 06-51428357 of mail  sjefgoossens@home.nl
Wij hebben als leverancier van dranken en tap installatie meer dan 35 jaar ervaring in het opzetten,regelen en organiseren van Uw feest. Door de vele jaren heen hebben wij ook ge-investeerd in de vele extra materialen, om Uw feest zo compleet mogelijk te kunnen verzorgen
feestjeonline.nl
De webwinkel voor de aktuele voorraad dranken en verhuur materialen voor het organiseren van Uw feest
Sjef Goossens is al meer dan 35 jaar leverancier van alle dranken. Na 13 jaar dranken aan particulieren te hebben verkocht, is deze verder gegaan naar leveringen aan bedrijven, particulieren, verenigingen en groothandels.
Ook het materiaal voor het regelen en verzorgen van Uw feestje thuis, bedrijf of vereniging is geen probleem.
Door de vele kontakten is het mogelijk een simpel feest te organiseren tot aan een heel luxe feest
feestjeonline is exclusief dealer van fusten
Brand bier
levering in fusten van 50 - 30 - 20 liter
Alfa bier in fusten van 50 of 20 liter
Ook Uw feest kunnen wij verzorgen met Alfa bier, het bier gemaakt met echt bronwater
Door de jaren heen al vele feesten van klein tot heel groot, alsmede simpel tot aan heel luxe feesten georganiseerd, met tevreden klanten, zie de slide show voor een impressie
CONTACT
Telefoon : 06-51428357

www.feestjeonline.nl
Made With WebSite X5
Terug naar de inhoud